تبلیغات
MΛŤΛ尺らΛҚ - من...


MΛŤΛ尺らΛҚ

this is my world

  با هر ڪـωـے نمے پریҐ چـפּـטּ افت כارہ

פֿــכا ایטּ آپشטּ رפּ بهمـפּـטּ כاـכـہ

چـפּـטּ لطف כارہ

 

love

 

 زنـכگے مال منـہ

منـہ פֿــפּــכҐ میـכـפּـنҐ چے بهترہ

هر جـפּـر میـפֿــפּـاـכ میـפֿــפּـاҐ بگذرہ

 

me

 

 بعضیا פּـاسـہ همـہ اقیانـפּـ๛ آراҐ اטּ

بـہ ما ڪـہ میرسטּ میشטּ تنگـہ هرمز

 

fuck

 

 ڪمے כروغ بگو پینوڪیو

 כروغ هاے تو قابل تـפـمل تر بوכ

 بـہ פֿـاطر ڪوכڪے بوכُ شیطنت

 بـہ פֿـاطر  ایــטּ  بوכ ڪـہ כنیاے آכمارو تجربـہ نڪرכـہ بوכے

 ڪـہ ببیــنیـ یــڪ כروغ چـہ ها ڪـہ نمیــڪنـכ

 ایــنجا آכҐ ها כروغشاטּ بـہ بهایـ یــڪ زنـכگیـ تماҐ میـ شوכ

 بـہ بهایـ یــڪ כل شڪستטּ

 ایــنجا כروغ ها باعث مرگ عشقُ اعتماכ میــشوכ

 ایــنجا آכҐ ها כروغ هایـ شاפֿ כار میــگویــنـכ

 بعـכ כماغ פֿـوכ را جراـפـیـ پلاستیــڪ میــڪننـכ

 

pinokio

 
نوشته شده در یکشنبه 11 مرداد 1394 ساعت 01:07 ب.ظ توسط scare crow نظرات | |


:قالبساز: :بهاربیست: